RegulaminDEFINICJE

LubuskieRemonty.pl – serwis umożliwiający wyszukiwanie firm według nazwy, branży lub obszaru działalności z województwa lubuskiego


Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w serwisie lubuskieremonty.pl

Wpis - nieodpłatna lub płatna forma promocji Firmy

Użytkownik – każda osoba fizyczna  korzystająca z serwisu LubuskieRemonty.pl

 

I. ZASADY OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu LubuskieRemonty.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, usługowej lub handlowej
 2. Wszystkie materiały dostępne w serwisie lubuskieremonty.pl są chronione prawem autorskim i zabronione jest ich kopiowanie w jakiejkolwiek formie.
 3. a. Zarejestrowanie Firmy w portalu LubuskieRemonty.pl polega na wybraniu rodzaju Wpisu (Free lub Premium) i utworzeniu konta za pomocą formularza.
 4. b. Osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 5. a. Firma zobowiązana jest do natychmiastowej aktualizacji swoich danych w przypadku zmiany danych adresowych, osobowych lub innych.
  b. Dane aktualizuje sama Firma po zalogowaniu się na swoje konto.
  c. Panel do logowania znajduje się pod adresem: www.lubuskieremonty.pl/admin.php
  Jako login należy podać adres email podany podczas rejestracji konta.
 6. Firma oświadcza, że jest upoważniona do używania wszelkich znaków, wzorów, nazw handlowych oraz informacji zawartych w zamieszczanym przez nią wpisie, pod rygorem poniesienia skutków prawnych z tym związanych.
 7. a. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią dane podczas rejestracji konta w portalu lubuskieremonty.pl nie naruszają praw osób trzecich.
  b. W przypadku  jakichkolwiek roszczeń przeciwko portalowi lubuskieremonty.pl przez osoby trzecie, związanych z bezprawnym charakterem danych umieszczonych przez Firmę, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal lubuskieremonty.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
 8. LubuskieRemonty.pl zastrzega sobie prawo do edycji materiałów i danych wprowadzonych przez Firmę do portalu, w szczególności do zmiany rozmiarów lub wag plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty oraz funkcjonowania portalu.
 9. Wpisy zamieszczane przez Firmę powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym. LubuskieRemonty.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdym wpisem, jednak w przypadku zapoznania się z wpisem, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisów  niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.
 10. LubuskieRemonty.pl zastrzega sobie możliwość umieszczenia w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z lubuskieremonty.pl.


II. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 1. Serwis lubuskieremonty.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w serwisie przez Firmy.
 2. a. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie.
  b. Wszelkie informacje we wpisie powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów (w szczególności dotyczące produktów, usług, pochodzenia towaru, producenta ).
  c. W sytuacji, gdy Firma naruszy powyższe postanowienia, portal lubuskieremonty.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu (bez uprzedniego informowania o tym Firmy), a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 3. Zabrania się umieszczania przez Firmę  treści niezgodnych z prawem polskim, naruszających zasady współżycia społecznego pod rygorem usunięcia wpisu (bez uprzedniego informowania o tym Firmy), a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 4. Zabrania się dodawania firmy do kategorii niezwiązanej z profilem jej działalności pod rygorem usunięcia wpisu (bez uprzedniego informowania o tym Firmy), a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 5. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu (bez uprzedniego informowania o tym Firmy), a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 6. Zabrania się zamieszczania przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niezwiązanych z profilem oraz działalnością Firmy pod rygorem usunięcia wpisu (bez uprzedniego informowania o tym Firmy), a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 7. Zabrania się zamieszczania adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych we wpisie darmowym. Lubuskieremonty.pl zastrzegają sobie prawo do  edycji lub usunięcia wpisu (bez uprzedniego informowania o tym Firmy)
 8. lubuskieremonty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez podmioty trzecie praw Firmy oraz za podszywanie  się pod nią.
 9. Wszelkie transakcje dokonywane pomiędzy Firmą a jej klientami odbywają bez udziału lubuskieremonty.pl. Wszelkie spory z tym związane rozwiązują sami zainteresowani bez udziału lubuskieremonty.pl.
 10. Lubuskieremonty.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie serwisu, za błędy w systemie,  za przerwy w świadczeniu usług dostawców internetowych, za utratę danych  lub za brak dostępu do serwisu wskutek działania siły wyższej. W przypadkach o których mowa powyżej Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 11. Zabrania się działań w jakikolwiek sposób utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. W przypadku takiego postępowania po stronie Firmy, lubuskieremonty.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 12. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 

III. KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA FIRM W PORTALU


 1. Dodanie Firmy do katalogu następuje poprzez wybranie jednego z 2 dostępnych pakietów:
  - Wpis płatny: Premium (na okres 1msc, 3msc lub 6msc)
  - Wpis bezpłatny: Free
 2. Opis pakietów dostępny  jest pod adresem: http://www.lubuskieremonty.pl/productadd.html
 3. Cennik dostępny  jest pod adresem: http://www.lubuskieremonty.pl/productaddpremium.html
 4. Po zakończeniu procesu rejestracji Firmy i zakończeniu procedury wyboru płatnego pakietu Firma zobowiązana jest do dokonania płatności on-line określonej w cenniku ceny pakietu, za wyjątkiem wyboru bezpłatnego Wpisu.
 5. Dodanie bezpłatnego Wpisu odbywa się na czas nieokreślony i nie rodzi obowiązku uiszczania opłat.
 6. Zmiana pakietu z wyższego na niższy w trakcie obowiązywania umowy nie jest możliwa.
 7. Lubuskieremonty.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.
 8. Ceny podane w cenniku są cenami uwzględniającymi podatek VAT.
 9. Firma upoważnia lubuskieremonty.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

V. REKLAMACJE


 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej (kontakt@lubuskieremonty.pl) lub formularza kontaktowego.
 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W sprawach nieuregulowanych mniejszym regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego  oraz inne przepisy dotyczące niniejszego regulaminu.
 2. Lubuskieremonty.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu będzie dostępna w portalu. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje  od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu
 3. Firma oraz Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.